Các bước xử lý khi không login được

Do chính sách mới của Google, một số account có thể gặp vấn đề khi đăng nhập. Chúng tôi sẽ cập nhật lại chức năng login cho hệ thống OCD. Trong thời gian này bạn có thể login dùng cách cau đây: Quay lại form đăng nhập